U Beauty >  产品资料 >  品牌 >  Dolce & Gabbana >  【2016夏季美妆系列】 >  The Nail Laquer
 
 
 

 
品牌名称
英文名称
系列名称
产品类别
产品简介
Turquoise, Lemon, Orange及Cyclamen 色调的Nail Lacquer艳丽多彩,完整了这瞩目的意大利夏日妆容,让女士寻找最喜爱的色调配衬眼妆及唇妆。
容量|公价
10ml | HKD 215 
产品色系
此产品色调为#Turquoise 718,#Orange 608,#Cyclamen 234,#Lemon 705。
 
 
 
 

编辑搜记


产品测试

您的名字:
您的邮箱:
朋友名字:
朋友邮箱:
内容: