U Beauty >  产品资料 >  品牌 >  ETUDE HOUSE >  【Dear My Blooming Lips-talk】 >  Dear My Blooming Lips-talk [Matte]
 
 
 

 
品牌名称
英文名称
系列名称
产品类别
产品简介
「Matte」质感,打造时尚型格妆感︰哑致质感而且顺滑轻盈,减低唇膏为双唇带来厚重的感觉。 「Matte」唇膏拥有低反光度、高显色度和高持久度,能遮盖原本的唇色,令唇妆鲜明。另外,由于时尚型格妆效持久度高,减低补唇妆的需要,适合出席隆重宴会时涂上。
容量|公价
3.4g  | HKD 98 
产品特性
 
 
 
 

编辑搜记


产品测试

您的名字:
您的邮箱:
朋友名字:
朋友邮箱:
内容: