U Beauty >  产品资料 >  品牌 >  JO MALONE >  【花蕾丛林】 >  合欢花
 
 
 

 
品牌名称
产品名称
英文名称
系列名称
产品类别
产品简介
百花盛放的诱人春日。合欢花流絮般的粉红花球,蜂鸟与蝶都无法抗拒的甜美诱惑。杏桃的清爽加入一抹辛香,青苔上散发著松软轻盈的天芥菜韵味。果漾迷人。
容量|公价
HKD 1260 
 
 
 
 

编辑搜记


产品测试

您的名字:
您的邮箱:
朋友名字:
朋友邮箱:
内容: