U Beauty >  产品资料 >  品牌 >  Christian Dior >  【Rouge Dior】 >  美妆甲油
 
 
 

 
品牌名称
产品名称
英文名称
系列名称
产品类别
产品简介
限量版美妆甲油,包括柔和的粉色#162 Miss Satin、高雅显贵的紫色#979 Poison Metal、朱红色缎面#999 Rouge Matte,以及兼备狂野和优雅风格的裸色#614 Jungle Matte。
容量|公价
HKD 210 
 
 
 
 

编辑搜记


产品测试

您的名字:
您的邮箱:
朋友名字:
朋友邮箱:
内容: